Αρχική Σελίδα ΠροϊόνταIPL Ομορφιά Εξοπλισμός

2500W IPL υψηλής συχνότητας εξοπλισμός ομορφιάς με την αερόψυξη για την αφαίρεση σκαφών

2500W IPL υψηλής συχνότητας εξοπλισμός ομορφιάς με την αερόψυξη για την αφαίρεση σκαφών

  • 2500W High Frequency IPL Beauty Equipment with Air Cooling for Vessels Removal
  • 2500W High Frequency IPL Beauty Equipment with Air Cooling for Vessels Removal
 • 2500W High Frequency IPL Beauty Equipment with Air Cooling for Vessels Removal

  Λεπτομέρειες:

  Τόπος καταγωγής: Κίνα
  Μάρκα: KES
  Πιστοποίηση: Medical CE, CE Certificate, ISO13485, SGS, FDA Pending
  Αριθμό μοντέλου: MED-140C+

  Πληρωμής & Αποστολής Όροι:

  Ποσότητα παραγγελίας min: 3 μονάδες
  Τιμή: USD1~
  Συσκευασία λεπτομέρειες: Κυτίο συσκευασίας αλουμινίου
  Χρόνος παράδοσης: 7 εργάσιμες ημέρες
  Όροι πληρωμής: Μ / Τ, Western Union
  Δυνατότητα προσφοράς: 800 μονάδες ανά μήνα
  Επικοινωνήστε τώρα
  Λεπτομερής Περιγραφή Προϊόντος

  2500W High Frequency IPL Beauty Equipment with Air Cooling for Vessels Removal 2500W υψηλής συχνότητας IPL Ομορφιά Εξοπλισμός ψύξης με αέρα για σκάφη αφαίρεσης

  Working Principle: Αρχή λειτουργίας:

  SHR=Super Hair Removal,it's a revolutionary technology of hair removal which is having a sweeping success. SHR = αφαίρεση Σούπερ μαλλιά, είναι μια επαναστατική τεχνολογία της αφαίρεσης τρίχας που έχει μια σαρωτική επιτυχία. (adopt technology AFT,EDF) (υιοθετούν την τεχνολογία AFT, η EDF)

  SHR combines laser technology and the benefits of the pulsating light method achieving practically painless results. SHR συνδυάζει την τεχνολογία λέιζερ και τα οφέλη της μεθόδου παλμικό φως επίτευξη πρακτικά ανώδυνη αποτελέσματα.

  SHR combined with “In Motion” represents a breakthrough in permanent hair removal with light technology. SHR σε συνδυασμό με το "In Motion" αντιπροσωπεύει μια σημαντική ανακάλυψη σε μόνιμη αποτρίχωση με την τεχνολογία φωτός. The treatment is more pleasant than with the conventional systems and your skin is better protected. Η θεραπεία είναι πιο ευχάριστη από ό, τι με τα συμβατικά συστήματα και το δέρμα σας προστατεύεται καλύτερα.

  Before&After: Πριν μετα:

  1.jpg Advantages: Φόντα:

  1) SHR Permanent hair removal 1) SHR μόνιμη αποτρίχωση

  2) Fast treatment. 2) Γρήγορη θεραπεία. Frequency up to 10Hz! Συχνότητα μέχρι 10Hz!

  3) Big spot size: 15*50mm 3) Μεγάλο μέγεθος σημείων: 15 * 50 χιλιοστά

  4) Painless: new AFT technology (Advanced Fluorescence Technology) uses low and equal energy. 4) Ανώδυνη: νέα τεχνολογία AFT (Advanced Technology φθορισμού) χρησιμοποιεί χαμηλής και ίσης ενέργειας. The special filter cut s 950-1200nm wavelength, which is useless in treatment and absorbs water to make patient feel painless 950-1200nm μήκους κύματος της ειδικής κοπής φίλτρου, η οποία είναι άχρηστη στη θεραπεία και απορροφά το νερό για να κάνει ασθενής αισθάνεται ανώδυνη

  5) Hairfree, even on work on blonde, red or fine hair 5) Hairfree, ακόμη και για την εργασία σε ξανθά, κόκκινα ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

  6) Skinfree, suitable for all skin types, even tanners 6) Skinfree, κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και οι βυρσοδέψες

  7) Accurate Software control and parameters adjustable 7) τον έλεγχο και ρυθμιζόμενες παραμέτρους Ακριβής Λογισμικό

  Treatment is m ore pleasant than with the conventional systems and your skin is better protected. Η θεραπεία είναι μεταλλεύματος μ ευχάριστη από ό, τι με τα συμβατικά συστήματα και το δέρμα σας προστατεύεται καλύτερα.

  Difference Of IPL SHR & Traditional IPL or laser: Διαφορά IPL SHR IPL & Παραδοσιακά ή λέιζερ:

  Traditional laser or IPL technologies employ short impulses of approximately 2-300 milliseconds, applying a vast amount of energy (12-120 J/cm2). Παραδοσιακά λέιζερ ή IPL τεχνολογία χρησιμοποιεί μικρές ώσεις περίπου 2-300 χιλιοστά του δευτερολέπτου, εφαρμόζοντας ένα τεράστιο ποσό ενέργειας (12-120 J / cm2). Energy is transported to the hair root through melanin, where warmth of 65-72° Celsius is produced. Η ενέργεια μεταφέρεται στη ρίζα της τρίχας μέσω της μελανίνης, όπου η ζεστασιά των 65-72 ° Κελσίου παράγεται. Energy reaches the root of the hair follicle solely through melanin. Ενέργεια φτάνει στη ρίζα του θυλάκιο τρίχας μόνο μέσω μελανίνη. Skin and red blood cells have a similar absorption coefficient as melanin and therefore also absorb the high levels of energy produced by the laser and IPL methods. Το δέρμα και τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν παρόμοιο συντελεστή απορρόφησης όπως μελανίνης και επομένως απορροφούν επίσης τα υψηλά επίπεδα της ενέργειας που παράγεται από το λέιζερ και τις μεθόδους IPL.

  SHR technology, on the other hand, utilizes the melanin path only partially (50%)., and combining In-Motion technology, gently warms the skin helping penetrate down to the follicles which produce hair growth. Τεχνολογία SHR, από την άλλη πλευρά, αξιοποιεί την πορεία μελανίνης μόνο εν μέρει (50%)., Και συνδυάζοντας Σε-Motion τεχνολογία, θερμαίνει απαλά το δέρμα βοηθώντας να διεισδύσει κάτω στα θυλάκια που παράγουν την ανάπτυξη των μαλλιών.

  Research has shown that a slower, but longer heating process is considerably more effective for permanent hair removal than high and short levels of energy. Η έρευνα έχει δείξει ότι μια πιο αργή, αλλά πλέον η διαδικασία θέρμανσης είναι πολύ πιο αποτελεσματική για μόνιμη αποτρίχωση, πλην της υψηλής και σύντομη επίπεδα ενέργειας. Therefore, when using SHR, the device is passed over the tissue multiple times (in motion) using low energy but a high rate of repetition (up to 10Hz, ie 10 times per second) instead of using the traditional method with single, high-energy impulses. Ως εκ τούτου, κατά τη χρήση SHR, η συσκευή περνά πάνω ιστών πολλαπλές φορές (σε κίνηση) με τη χρήση χαμηλής ενέργειας, αλλά ένα υψηλό ποσοστό της επανάληψης (έως 10Hz, δηλαδή 10 φορές ανά δευτερόλεπτο) αντί να χρησιμοποιούν την παραδοσιακή μέθοδο με μονά, υψηλής ενέργειας παρορμήσεις. Thus, the hair melanin, as well as the tissue of the stem cells, is heated with low energy at a slow pace and over a longer period of time to a comfortable temperature of 45° Celsius. Έτσι, η μελανίνη μαλλιά, καθώς και ο ιστός των βλαστικών κυττάρων, θερμαίνεται με χαμηλή ενέργεια με αργούς ρυθμούς και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε μια άνετη θερμοκρασία 45 ° Κελσίου.

  Comparison: Σύγκριση:

  Parameter Παράμετρος Normal IPL Κανονική IPL MED-120C MED-120C Advantages Φόντα
  Pulse Σφυγμός

  Multi pulse mode Λειτουργία Multi παλμός

  1-6/1-15pulses 1-6 / 1-15pulses

  Single pulse Μόνο παλμό Single pulse mode can emit energy averagely, but multi-pulse mode focus energy on first pulse, very easy to burn skin Λειτουργία μόνο παλμό μπορεί να εκπέμπει ενέργεια κατά μέσο όρο, αλλά η ενέργεια λειτουργία εστίασης πολλαπλών παλμών στο πρώτο παλμό, είναι πολύ εύκολο να κάψει το δέρμα
  Wavelength ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ HR: 640-1200nm HR: 640-1200nm HR:650-950nm HR: 650-950nm Moving IPL filtered violet light and infrared light, which will eradiate and absorb water from target skin. Μετακίνηση IPL φιλτραρισμένο φως ιώδες και υπέρυθρο φως, το οποίο θα λάμπω και να απορροφήσει το νερό από το δέρμα του στόχου. So moving IPL does not have any side-effect to body. Έτσι κινείται IPL δεν έχει καμία παρενέργεια στο σώμα.
  DEC Technology Τεχνολογία Δεκέμβριο Unavailable Δυσεύρετος Available Διαθέσιμος Make sure energy output accurate and same with the display all the time, which makes operation easy and safe. Βεβαιωθείτε ότι η παραγωγή ενέργειας ακριβή και ίδια με την οθόνη όλη την ώρα, γεγονός που καθιστά τη λειτουργία εύκολη και ασφαλή.

  Particle filter Φίλτρο σωματιδίων

  & De-ionizer filter & Φίλτρο De-ιονιστή

  Unavailable Δυσεύρετος Available Διαθέσιμος Prolong lifespan of handpiece and machine! Παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του εργαλείου χειρός και μηχανής!
  Frequency Συχνότητα 0.2-1Hz 0.2-1Hz 1-10Hz 1-10Hz Speed up the treatment, save time Επίσπευση της θεραπείας, εξοικονόμηση χρόνου
  Work technology Εργασία Τεχνολογίας Stationary technology Σταθερός τεχνολογία Stationary technology & In-motion technology Σταθερός τεχνολογία και εν κινήσει τεχνολογία Moving IPL can use less time to do treatment on back, leg and arm. Μετακίνηση IPL μπορούν να χρησιμοποιήσουν λιγότερο χρόνο να κάνει θεραπεία στην πλάτη, το πόδι και το χέρι.
  Power supply Παροχή ρεύματος 1200W 1200W 2400W 2400W Make fast charging and achieve fast shooting Κάντε γρήγορη φόρτιση και να επιτύχει γρήγορη λήψη
  Timer Μετρών την ώραν no κανένα 30s 30s Accurate control the time and convenient for operator Ακριβής έλεγχος το χρόνο και βολικό για το χειριστή
  Spot size Spot μέγεθος 10*40mm 10 * 40 χιλιοστά 15*50mm 15 * 50 χιλιοστά Biger size increase the efficiency Biger μέγεθος αυξήσει την αποτελεσματικότητα
  Operation Interface Λειτουργία Interface 7.4” interface 7.4 "διεπαφή 8.4” intelligent interface 8.4 "έξυπνο περιβάλλον εργασίας More easy for operator Πιο εύκολη για το χειριστή

  Technical Specifications: Τεχνικές προδιαγραφές:

  Wavelength (Spectrum) Μήκος κύματος (Spectrum)

  650-950nm(HR) 650-950nm (ΥΕ)

  510-1200nm(SR) , 510-1200nm (SR),

  430/530/640-1200nm (15*35mm) 430/530 / 640-1200nm (15 * 35 χιλιοστά)

  Energy Density (Fluence) Ενεργειακή πυκνότητα (Fluence)

  1-26J/cm2(SHR) 1-26J / cm2 (SHR)

  1-60J/cm2(Normal) 1-60J / cm2 (Κανονική)

  Spot Size Spot Μέγεθος

  15x50mm2 (HR); 15x50mm2 (HR)?

  10x40mm2 (SR); 10x40mm2 (SR)?

  15*35mm2 (interchangeable) 15 * 35mm2 (εναλλάξιμο)

  Pulse duration Διάρκεια παλμού 1-15ms 1-15ms
  Pulse Σφυγμός Single Μονόκλινο
  Pulse Repetition Rate Επαναληπτικό ποσοστό σφυγμού 1-10Hz 1-10Hz
  Timer Μετρών την ώραν 1-30s 1-30s
  IPL Peak Power IPL Ισχύς κορυφής 2500W 2500W
  Cooling Ψύξη Continuous Crystal contact cooling (-4°C-2°C ) + Air cooling + Closed water circulation cooling Συνεχής ψύξη Κρίσταλ επαφής (-4 ° C-2 ° C) + αερόψυξη + κλειστή κυκλοφορία του νερού ψύξης
  Stand-by Working Stand-by Εργασίας Continuously for 18 hours Συνεχώς για 18 ώρες
  Display Απεικόνιση 10.4" True Color LCD Touch Screen 10.4 "True Color LCD οθόνη αφής
  Electrical Requirements Ηλεκτρικές απαιτήσεις 100-240VAC, 20A max., 50/60Hz 100-240 VAC, 20A max., 50 / 60Hz
  Net Weight Καθαρο ΒΑΡΟΣ 60 kgs 60 κιλά
  Dimensions (WxDxH) Διαστάσεις (WxDxH) 63*53*126cm 63 * 53 * 126 εκατοστών

  Στοιχεία επικοινωνίας
  Beijing KES Biology Technology Co., Ltd.

  Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς (0 / 3000)

  Άλλα προϊόντα

  Επαφή

  Διεύθυνση: Πάτωμα 3, Shoukai Plaza, που χτίζει 1, ναυπηγείο 318, ανατολική οδός Huilongguan, περιοχή Changping, Πεκίνο, 100085, Κίνα

  Διεύθυνση Εργοστασίου:No.15, 2 περιοχή, πάρκο βιομηχανίας Mafang, Pinggu gardon, επιστημονικό πάρκο Zhongguancun, περιοχή Pinggu

  • Τηλ.::86-10-84405668-86
  • Φαξ:86-10-84404920-86
  • E-mail:info@keslaser.com
  • Χρόνο εργασίας:9:30-18:30
  • Υπεύθυνος: Mr. Michael
  • Mobile Site